בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

כתיבת עבודה

 

אתרים עם כלים בכתיבת עבודה ועבודת חקר:

http://www.fnote.com/bibliography.htm רישום ביבליוגרפי
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/

http://aviv.org.il/avodot/

http://www.snunit.k12.il/projects/howto/

http://www.nevnet.etzion.k12.il/jerusalem.htm

http://www.biu.ac.il/SOC/so/programsba.html